Statut

Tekst jednolity
STATUTU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
POD NAZWĄ:
POLSKI ZWIĄZEK HANDLU I USŁUG BRANŻY POKRYĆ PODŁOGOWYCH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją zrzeszającą pracodawców w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
 2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. nr 55, poz. 235/, postanowień niniejszego statutu oraz na podstawie przepisów polskiego prawa.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne państwa.
 5. W miejscowościach poza Warszawą, w których działa co najmniej 5 (pięciu) pracodawców zrzeszonych w Związku, Związek może utworzyć lokalne koła Związku:
  1. lokalne koło Związku realizuje zadania Związku na terenie objętym zakresem jego działania,
  2. w celu koordynacji prac lokalnego koła Związku jego członkowie wybierają spośród osób reprezentujących Członków „Koordynatora Lokalnego Koła”, której wybór jest zatwierdzany przez Zarząd Związku stosowną uchwałą.
 6. Związek nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
 7. Związek może uczestniczyć w organizacjach krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych, jak również współtworzyć takie organizacje.
 8. Związek może zrzeszać się w Federacje i Konfederacje.
 9. Związek wspomaga i reprezentuje w pierwszej kolejności swoich członków, może wspomagać
  i reprezentować również innych pracodawców i przedsiębiorców nie będących członkami Związku i ile pozwolą na to zasoby Związku.
 10. Związek używa własnego znaku graficznego, którego wzór ustala Zarząd Związku.
 11. Związek używa pieczęci podłużnej lub okrągłej.
 12. Związek może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe i przyznawać je wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Związku.

Rozdział 2.
Cel działalności Związku
§ 2
.

 1. Celem Związku jest tworzenie warunków do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej w branży pokryć podłogowych, ochrona praw pracodawców oraz zwiększanie ich roli i znaczenia w życiu publicznym a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
 2. Zadania Związku:
  1. reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związku wobec organów władzy państwowej i samorządowej, wobec pracowniczych Związków Zawodowych, związków branżowych, regionalnych, stowarzyszeń, podmiotów związanych z branżą pokrewną dla Związku oraz innych instytucji, aby osiągnąć wspólne cele,
  2. organizowanie współdziałania pracodawców zrzeszonych w Związku celem realizacji wspólnych celów.

§ 3.

 1. Związek realizuje swoje cele i zadania także poprzez:
  1. zintegrowanie firm z branży wykładzinowej i pokryć podłogowych w celach poprawy prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. promowanie firm członkowskich wśród potencjalnych klientów,
  3. zwiększenie konkurencyjności na rynku firm członkowskich – szkolenia i warsztaty,
  4. nawiązywanie relacji oraz wspólne działania z innymi związkami i stowarzyszeniami w szczególności: związkami architektów i projektantów, firm budowlanych i innymi związkami branżowymi,
  5. zintegrowanie środowiska branż związanych z pokryciami podłogowymi,
  6. zbieranie oraz dystrybuowanie danych związanych z poziomem sprzedaży poszczególnych produktów i usług,
  7. nawiązywanie współpracy z innymi pokrewnymi związkami z zagranicy,
  8. promowanie produktów związanych z firmami członkowskimi,
  9. organizowanie spotkań oraz konferencji mających na celu integrowanie firm z branży pokryć podłogowych,
  10. inicjowanie współpracy pracodawców na poziomie regionalnym, ponadregionalnym, międzynarodowym a także inicjowanie współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej,
  11. kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunek pracodawców w odbiorze społecznym,
  12. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów, dyskusji panelowych, innych spotkań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę oraz integracyjnych,
  13. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
  14. prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,
  15. uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie zainteresowania Związku,
  16. delegowanie przedstawicieli Związku do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności pracodawców oraz delegowanie przedstawicieli Związku do organów doradczych administracji samorządowej oraz innych instytucji,
  17. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, eksperckiego oraz informacyjnego podmiotom wchodzącym w skład Związku,
  18. podjęcie regularnej współpracy z mediami, udział w targach, konferencjach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach pokrewnych,
  19. organizowanie i prowadzenie działalności badawczej we współpracy z pracownikami naukowymi i uczelniami wyższymi,
  20. informowanie członków Związku o szkoleniach, targach i innych imprezach branżowych,
  21. informowanie członków Związku o możliwych źródłach finansowania i programach wsparcia dla pracodawców,
  22. rzecznictwo interesów członków,
  23. wspieranie działalności członków,
  24. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  25. podnoszenie wiedzy i umiejętności związanej z produktami i usługami wśród członków,
  26. promowanie i dystrybuowanie wiedzy na temat pokryć podłogowych oraz usług na zewnątrz.

Rozdział 3.
Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki
§ 4
.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 5.

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być wyłącznie pracodawca, tj. osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna osoby prawnej prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą związaną z branżą pokryć podłogowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą swoją działalność na terenie Polski.
 3. Członek zwyczajny Związku jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.
 4. Każdy członek zwyczajny Związku ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go w Związku.
 5. Osoby zasiadające we władzach Związku przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez członka, którego reprezentują.

§ 6.

 1. Pracodawca, który chce przystąpić do Związku powinien złożyć Zarządowi pisemną deklarację Przystąpienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Założycielskie Związku. Wzór Deklaracji określa Zarząd Związku.
 2. Wysokość opłaty wpisowej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu.
 3. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje w drodze uchwały Zarządu.
 4. Odmowę przyjęcia pracodawcy w poczet członków Związku, Zarząd ma obowiązek uzasadnić pisemnie podejmując stosowną uchwałę. Uchwałę o odmowie przyjęcia doręcza się zainteresowanemu.
 5. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu pracodawcy przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
 6. Odwołanie składa się do Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały przez Zarząd.
 7. Uprawniony reprezentant Członka Zwyczajnego Związku ma następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,
  2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
  4. zgłaszania kandydatów do władz i komisji,
  5. korzystania z pomocy Związku na zasadach określonych przez Zarząd,
  6. udziału we wszystkich pracach i działaniach Związku oraz dostępu do informacji o jego działalności,
  7. odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.
 8. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:
  1. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,
  2. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
  4. zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno – prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją lub wysokością składki członkowskiej,
  5. dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia,
  6. działania w sposób transparentny i zgodny z celami statutowymi.
 9. Liczba głosów stanowiących przypadających Członkowi Zwyczajnemu uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych u danego Członka.
 10. Członek Zwyczajny dysponuje 1 głosem stanowiącym w przypadku, gdy zatrudnia od 1 do pracowników, 2 głosami stanowiącymi w przypadku, gdy zatrudnia od 6 do 20 pracowników,
  3 głosami stanowiącymi, w przypadku, gdy zatrudnia powyżej 21 pracowników.
 11. Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich na zasadach
  i w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Założycielskie.
 12. Wysokość składek członkowskich może ulec zmianie w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Związku.

§ 7.

 1. Członkiem Wspierającym może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna lub fizyczna, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie organizacji i przedsiębiorstw, która uznaje Statut oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Związku.
 2. Uchwałę o przyjęciu Członka Wspierającego Związek podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio
  § 6 ust. 3-6 Statutu.
 3. Członkowie Wspierający Związek osobiście, lub w przypadku osoby prawnej reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli mają prawo:
  1. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
  3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
  4. udziału w zespołach technicznych i komisjach utworzonych przy Związku z głosem doradczym,
  5. inne korzyści wynikające z członkostwa wspierającego może określić Zarząd,
  6. uczestniczenia w obradach Zarządu, po uprzednim zaproszeniu ze strony Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Wspierający Związek osobiście, lub w przypadku osoby prawnej - reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,
  2. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku,
  3. zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno – prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją,
  4. dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia,
  5. działania w sposób transparentny i zgodny z celami statutowymi.
 5. Członkowie Wspierający Związek zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek obowiązujących członków zwyczajnych.

§ 8.

 1. Członkiem Honorowym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny przysłużyła się działaniu Związku lub branży pokryć podłogowych.
 2. Tytuł Członka Honorowego Związku przyznawany jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie Honorowi Związku osobiście, lub w przypadku osoby prawnej reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli mają prawo do:
  1. uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,
  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,
  3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
  4. korzystanie z wszystkich przywilejów przysługującym członkom zwyczajnym.
 4. Członkowie Honorowi Związku osobiście, lub w przypadku osoby prawnej - reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,
  2. zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno – prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją,
  3. dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.
 5. Członkowie Honorowi Związku zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

§ 9.

 1. Ustanie członkostwa następuje wskutek:
  1. wystąpienia ze Związku, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Związku,
  2. likwidacji, upadłości pracodawcy, ustania jego działalności,
  3. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,
  4. wykluczenia ze Związku.
 2. Wykluczenia członka Związku może dokonać Zarząd ze względu na:
  1. nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nie opłacania składek członkowskich. Do wykluczenia członka Związku prowadzi zaległość w opłacaniu składek w wysokości równej sumie składek za okres trzech miesięcy,
  2. naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
  3. działanie na szkodę Związku,
 3. Wykluczenie członka Związku następuje w drodze uchwały Zarządu, większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka Związku przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie od rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek Związku jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

Rozdział 4
Organy stanowiące i kontrolne Związku
§ 10.

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Rada Nadzorcza.

§ 11.

Walne Zebranie może być:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

§ 12.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 30 dni przed planowaną datą.
 3. Propozycje zmian w porządku obrad Walnego Zebrania można zgłaszać Zarządowi najpóźniej na 14 dni przed jego terminem listownie lub pisemnie w siedzibie Związku. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do biura Związku.
 4. Propozycje zmian w porządku obrad Walnego Zebrania będą zatwierdzane poprzez głosowanie zwykłą większością na początku Walnego Zebrania.

§13.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek:
  1. co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Związku,
  2. Komisji Rewizyjnej – głosującej zwykłą większością głosów.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 4. Zawiadomienie o terminie i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysyłane jest listem poleconym lub pocztą elektroniczną na podany adres , na co najmniej 21 dni przed planowaną datą.

§14.

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Związku.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
 4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
 5. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu.
 6. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego.

§15.

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§16.

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Związku, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 17.

Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§18.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie Statutu Związku oraz dokonywanie zmian w Statucie,
 2. wybór Prezesa, Członków Zarządu, Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym,
 3. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i finansowego Związku,
 4. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 5. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 6. udzielenie Zarządowi, na wniosek Rady Nadzorczej, absolutorium z działalności merytorycznej i finansowej,
 7. uchwalanie i zmiana regulaminu płatności składek członkowskich i wysokości składek członkowskich,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Związku do momentu wyboru tych organów,
 10. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Związku, w szczególności te związane z kierunkami rozwoju i wizerunkiem Związku,
 11. rozwiązanie Związku.

§19.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Zarządu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze zapisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 20.

 1. Zarząd składa się maksymalnie 3 członków w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli pracodawców będących Członkami Związku przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Kadencja pierwszego zarządu wynosi dwa lata.
 2. Liczba kadencji jednej osoby nie jest ograniczona.
 3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie w odrębnym, tajnym głosowaniu zawsze w pierwszej kolejności przed wyborami tajnymi pozostałych Członków Zarządu i innych organów Związku.
 4. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są jako Wiceprezesi.

§ 21.

 1. Wybory członków Zarządu Związku odbywają się zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.
 3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 4. Od uchwały Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania członka Zarządu, odwołanemu członkowi Zarządu, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie od rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą, odwołany członek zarządu jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

§ 22.

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
 2. Regulamin pracy zarządu zatwierdza Walne Zebranie samodzielnie lub Zarząd po zatwierdzeniu przez Komisje Rewizyjną.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w drodze telekonferencji.
 4. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z Regulaminem i bierze w nim udział co najmniej połowa Członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Regulamin określa szczegółowy tryb podejmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się według ustaleń Zarządu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 23.

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
  2. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach dotyczących obszarów zainteresowania Związku,
  3. uchwalanie projektów przygotowywanych przez Komisje lub osoby upoważnione przez Zarząd,
  4. ustanowienie stanowiska Dyrektora Biura/Sekretarza Związku, zatrudnianie, powoływanie i odwoływanie na to stanowisko,
  5. zatrudnianie pozostałych pracowników Związku,
  6. tworzenie Komisji oraz powoływanie i odwoływanie członków Komisji,
  7. tworzenie Rady Konsultacyjnej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej,
  8. przyjmowanie nowych członków Związku,
  9. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia: odznak, medali honorowych, tytułów honorowych i przyznania ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Związku lub branży pokryć podłogowych,
  11. zwoływanie Walnego Zebrania,
  12. wykluczenie członków Związku,
  13. zarządzanie majątkiem Związku,
  14. zatwierdzenie lub odrzucenie kandydatury na Regionalnego Przedstawiciela Zarządu Związku,
  15. zatwierdzenie lub odrzucenie planu pracy i sprawozdania z działalności Regionalnego Przedstawiciela Zarządu Związku,
  16. zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku Regionalnego Przedstawiciela Zarządu Związku, o przyznanie środków finansowych na jego działalność,
  17. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. przewodniczenie zebraniom Zarządu, oraz kierowanie bieżącą pracą Związku,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Związek.

§ 24.

 1. W ramach Zarządu działa Rada Konsultacyjna stanowiąca ciało doradcze Zarządu.
 2. Pracą Rady Konsultacyjnej kieruje Przewodniczący Rady wybierany Zarząd.
 3. Rada Konsultacyjna powstaje na mocy uchwały Zarządu o jej powołaniu.
 4. Liczbę członków Rady oraz skład Rady Konsultacyjnej, w przypadku jej powołania, ustala Zarząd.
 5. Do kompetencji Rady Konsultacyjnej należy:
  1. doradzanie Prezesowi Związku,
  2. doradzenie Zarządowi Związku,
  3. udział we zebraniach Zarządu z głosem doradczym na zaproszenie Prezesa Zarządu Związku,
  4. udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
  5. udział we wszelkich Komisjach czy Zespołach powoływanych przez Związek z głosem doradczym – za pozwoleniem Prezesa,
  6. udział członków Rady Konsultacyjnej z pracach organów Związku w tym zebraniu, zarządu, Walnym zebraniu czy innych zespołach czy Komisjach może się odbywać tylko na zaproszenie Prezesa lub na wniosek Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej, ale po zatwierdzeniu wniosku przez Prezesa.

§ 25.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Zarząd Związku może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania Związku w określonym zakresie.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 26.

 1. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu, Zarząd upoważnia jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji lub w przypadku cofnięcia Członkowi Zarządu upoważnienia przez członka Związku, którego reprezentuje, na najbliższym Walnym Zebraniu zostanie wybrany Członek Zarządu, który będzie pełnił funkcję ustępującego Członka Zarządu.

§ 27.

 1. Obsługę Związku wykonuje Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura.
 3. Organizację Biura określa Regulamin Biura uchwalony przez Walne Zebranie.
 4. Do kompetencji Dyrektora Biura, w przypadku ustanowienia takiego stanowiska, należy:
  1. prowadzenie biura Związku,
  2. nadzór nad realizacją projektów,
  3. przygotowywanie Walnych Zebrań, spotkań Zarządu oraz innych spotkań Związku,
  4. utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami zwyczajnymi, honorowymi, wspierającymi oraz rady konsultacyjnej.
  5. utrzymywanie bieżącego kontaktu z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi i sponsorami, z którymi współpracuje Związek,
  6. nadzór nad zatrudnionymi pracownikami w Związku.
 5. Wysokość wynagrodzenia Dyrektora Biura ustala dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 28.

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród osób prawnie reprezentujących pracodawców będących Członkami Związku. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi dwa lata.
 2. Do wyboru członków Rady Nadzorczej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru Członków Zarządu, o której mowa w § 22.
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch Członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 5. Od uchwały Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, odwołanemu członkowi Rady Nadzorczej, przysługuje odwołanie do Zarządu. W okresie od rozpatrzenia odwołania przez Zarząd, odwołany członek Rady Nadzorczej jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

§ 29.

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. badanie rzetelności realizowanych zadań merytorycznych, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Związku,
  2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
  3. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Tryb pracy Rada Nadzorcza oraz jej organizację, określa jej Regulamin.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 4. Funkcji Członka Rady Nadzorczej nie można łączyć z funkcją Członka Zarządu.
 5. Członek Rady Nadzorczej nie może być zatrudniany przez Związek.
 6. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zebranie.

Rozdział 5
Majątek Związku
§ 30.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Związku są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z majątku Związku,
  3. dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz dochody ze zbiórek publicznych,
  4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
  5. wpływy od Członków Wspierających,
  6. dochody z operacji finansowych,
  7. wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza
§ 31.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§32.

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

§ 33.

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

Rozdział 7
Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku
§ 34.

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów.
 2. Do rozwiązania Związku wymagana jest uchwała Walnego Zebrania powzięta większością 2/3 głosów.
 3. Uchwalając rozwiązanie Związku, Walne Zebranie powołuje likwidatora, a także wskazuje instytucje, nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Związku, na których rzecz zostanie przekazany majątek Związku pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.