Regulamin udziału w szkoleniach organizowanych przez
Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych w Warszawie

 

§1. Postanowienia wstępne, informacja o Związku Pracodawców – Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych

 1. Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych – Związek Pracodawców (zwany dalej Związkiem) mieści się w Warszawie (03-741Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, NIP: 113-293-64-89
 2. Regulamin zakupu szkoleń stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez Związek należy wysyłać na adres e-mail: biuro|zwiazekkpp.pl| |biuro|zwiazekkpp.pl
 5. Korzystanie z usług w zakresie szkoleń Związku oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych świadczy usługi polegające na m. in. na prowadzeniu zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych szkoleń z zakresu branży pokryć podłogowych, wynikające ze statutu Związku Pracodawców, zamieszczonego na stronie www.zwiazekpp.pl
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu na którym można zapisać się na odpłatne lub nieodpłatne szkolenie. Zapisy są dostępne na www.konfeo.com  
 3. Korzystanie z zapisu na szkolenia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - Javascript
  - Internet Explorer 9.0 lub nowszy
  - Firefox/Chrome aktualne wersje
  - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  W celu korzystania ze szkolenia/zapisu na szkolenie Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


§3. Zasady składania zamówienia/zapisu na szkolenie

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem www.konfeo.com  należy wejść na stronę konkretnego szkolenia dostępną na stronie www.konfeo.com , dokonać wyboru wydarzenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta szkoleń jest dokonywany poprzez wykonywanie czynności opisanych powyżej.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu finalnej akceptacji - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z www.konfeo.com  podstrony Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
  c) kosztów
  d) wybranej metody płatności w tym płatności poprzez serwis https://tpay.com/  zgodnie z regulaminem działalności www.tpay.com
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzenie a następnie dokonanie płatności.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Polskim Związkiem Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 7. Potwierdzenie otrzymania przez www.konfeo.com formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej zapisu na szkolenie
 9. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail lub zakładkę kontakt na stronie www.zwiazekpp.pl  


§4. Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8
 2. Jeśli występują wątpliwości odnośnie realizacji zamówienia, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 8:30 – 17:00.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia np. odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie, gdy nastąpi wiedza na temat zmian. Powiadomienie Klienta o tym fakcie następuje poprzez wysłanie e-maila z adresu biuro@zwiazekpp.pl W takim przypadku Związkek zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 realizacja zamówienia/szkolenia następuje po otrzymaniu przez Związek informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zapis do szkolenia na stronie www.konfeo.com
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, realizacja potwierdzenie zapisu na szkolenie następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Związku, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Klienta szkolenia..
 7. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie  Związku w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Związek  zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, szkolenie nie zostało zrealizowane lub Związek nie poniósł wydatków związanych z udziałem Klienta/Uczestnika. Nie wyłącza to prawa Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy przewidzianego w ustawie o prawach konsumenta.
 8. Związek zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku:
  a) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza,
  b) otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
  c) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
  e) niedostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 9. Klient jest informowany o procesie szkolenia i wszelkich zmianach na bieżąco. W przypadku braku miejsc lub zmian w szkoleniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwości modyfikacji lub anulowaniu zamówienia.
 10. Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych przyjmuje zapisy poprzez serwis internetowy www.konfeo.com 24 godziny na dobę, przez cały rok, w zależności od dostępności szkoleń. Zapisy złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 11. W każdym przypadku, gdy Związek nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.


§5. Ceny i warunki zapłaty

 1. Wszystkie ceny szkoleń realizowanych przez Związek podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dojazdu klienta na szkolenie, zakwaterowania oraz wyżywienie, chyba, że w opisie szkolenia jest zapisane inaczej.
 3. Związek zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania szkoleń z oferty oraz wprowadzania akcji promocyjnych.
 4. Zmiana ceny nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do Związku  przed zmianą ceny w serwisie internetowym www.konfeo.com
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Paragon lub faktura VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem, a także na wskazany przez Klienta w formularzu adres mailowy (e-faktura).

§6. Płatności

 1. Za zamówione towary Klient może dokonać następujących płatności:
  a) poprzez wpłatę na rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska, Oddział w Warszawie,
  nr rachunku 04 1090 2590 0000 0001 3495 6413
 2. b) przelewem na nr rachunku Związku
  c) gotówką w przypadkach niestandardowych,
  d) szybki przelew online za pośrednictwem  www.tpay.com, która to funkcjonalność jest dostępna bezpośrednio po rejestracji na stronie wydarzenia na  www.konfeo.com lub poprzez link otrzymany w wiadomości e-mail, potwierdzającej złożone zamówienie
 3. Związek nie ponosi kosztów,  jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  a) opłat bankowych za dokonanie przelewu
  b) opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego itp.
  Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.
   

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych
  ul. Białostocka 7
  03-741 Warszawa
  Mailem na adres: biuro|zwiazekpp.pl| |biuro|zwiazekpp.pl
 2. Związek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Związek dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  Związek może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili wyjaśnienia wszelkich niejasności.
   

§8. RODO

 1. Polski Związek Handlu i Usług informuje, że jest administratorem powierzonych mu danych osobowych, które to przetwarzane są przez Związek godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. „RODO”
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: biuro|zwiazekpp.pl| |biuro|zwiazekpp.pl  
 3. Dokładny opis RODO jest dostępny na podstronie polityka prywatności:
  https://www.zwiazekpp.pl/pl/o-nas/polityka-prywatnosci

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu www.zwiazekpp.pl  w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 2. Związek nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 4. Związek zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.zwiazekpp.pl . Zamówienia otrzymane przez www.konfeocoml podstrona związku, przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.zwiazekpp.pl  będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.